Barcelona

Join our newsletter
Newsletter

INFORMACIÓ LEGAL

Política de privadesa

 

BARCELONA PROJECTS, S.A.

Avda. Diagonal     661-671

08028 BARCELONA

CIF: A 58744913

Barcelona Project’s S.A amb domicili a l’ Avinguda Diagonal 661-671 , 08028 Barcelona y CIF nº A 58744913 , inscrita al Registro Mercantil de Barcelona Tomo 9.773, Llibre 8.918, Secció 2ª, Foli 89, Full 111.600, és el titular de la present pàgina.


1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS LEGALS

1.1.) L'accés a aquest lloc web o qualsevol ús que se'n faci implica l'acceptació de totes i cadascuna de les Condicions legals, i Barcelona Project’s, S.A. es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat dels visitants i/o dels usuaris llegir atentament les Condicions legals d'ús vigent cada vegada que accedeixin a aquest lloc web. Si no estan d'acord amb qualsevol de les condicions que es disposen a continuació, hauran d'abstenir-se de fer ús de la pàgina web.

2. OBJECTE

2.1.) Per mitjà d'aquesta web es facilita l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els "Continguts") que es posen a disposició dels Usuaris. Barcelona Project’s, S.A. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, la configuració i la localització del lloc web, així com els continguts i els serveis que s'hi disposen.

3. CONDICIONS D'ACCÉS

3.1.) L'accés a la informació dels diferents productes i serveis existents al lloc web, així com la navegació, serà lliure i gratuïta, i no s'exigirà als Usuaris que s'hi registrin , raó per la qual no hauran de facilitar les seves dades personals ni utilitzar claus o contrasenyes.

3.2.) Quan per accedir a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris en garantiran la veracitat, l'exactitud, l'autenticitat i la vigència. Barcelona Project’s, S.A. aplicarà a les dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat en els termes indicats en la secció Política de privadesa.

4. CONDICIONS D'ÚS

4.1.) L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i els serveis, d'acord amb la legislació aplicable en cada moment, les Condicions legals del lloc web, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'Usuari s'abstindrà de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en aquestes Condicions legals, lesius dels drets i els interessos de tercers, o que de qualsevol altra manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal dels serveis o els documents, dels fitxers i de tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;

2. Accedir o intentar accedir a recursos o a àrees restringides del lloc web sense complir les condicions exigides per a l'accés;

3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;

4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Barcelona Project’s, S.A., dels seus proveïdors o de tercers;

5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Barcelona Project’s, S.A., tercers proveïdors i altres Usuaris;

6. Reproduir o copiar continguts, distribuir-los, permetre-hi l'accés del públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar-los o modificar-los, tret que es disposi de l'autorització del titular dels drets corresponents o que estigui permès legalment;

7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel•lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Barcelona Project’s, S.A. o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts;

8. Obtenir i intentar obtenir els continguts amb mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat explícitament en les pàgines web en què hi ha els continguts o, en general, diferents dels que s'emprin habitualment a Internet perquè no comporten cap risc de dany o d'inutilització del lloc web i/o dels continguts;

9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

(a) de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
(e) indueixi o pugui induir a un estat d'ansietat o de por;
(f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i per a l'equilibri psíquic;
(g) estigui protegit per la legislació en matèria de protecció intel•lectual o industrial pertanyent a Barcelona Project’s, S.A. o a tercers sense que s'hagi autoritzar l'ús que se'n pretén fer;
(h) sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal o a la pròpia imatge de les persones;
(i) constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
(j) inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal del lloc web.

5.- RESPONSABILITATS

5.1.) Barcelona Project’s, S.A. no garanteix l'accés continuat, ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i les informacions de les pàgines de Barcelona Project’s, S.A. que factors o circumstàncies fora del control de Barcelona's Project, S. A. puguin impedir, dificultar o interrompre .
5.2.) Barcelona Project’s, S.A. podrà interrompre el servei o resoldre immediatament la relació amb l'Usuari si detecta que l'ús del seu Portal o de qualsevol del serveis que s'hi oferten són contraris a aquestes Condicions legals.

5.3.) Barcelona Project’s, S.A. posa l'adreça de correu electrònic XXX@XXXXX.es a disposició dels Usuaris perquè es posi de manifest qualsevol contingut que pugui afectar l'activitat d'altres usuaris, amb la voluntat de rectificar-lo, si escau.

5.4.) Barcelona Project’s, S.A. no es fa responsable dels danys, dels perjudicis, de les pèrdues, de les reclamacions ni de les despeses, produïdes per:

(i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Barcelona Project’s, S.A.;
(ii) intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
(iii) abús indegut o inadequat de les pàgines web de Barcelona Project’s, S.A.;
(iv) errors de seguretat o de navegació causats per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador. Els administradors de Barcelona Project’s, S.A. es reserven el dret de retirar, totalment o parcial, qualsevol contingut o informació del web.

5.5.) Barcelona Project’s, S.A. s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser causats el mal ús dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del web. Així mateix, Barcelona Project’s, S.A. queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i per les informacions que puguin rebre's com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, i les dades s'utilitzen únicament per a la prestació de serveis de sol•licitud de pressupostos. Per altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il•lícit o incorrecte d'aquests serveis, Barcelona Project’s, S.A. podrà reclamar a l'usuari els danys i perjudicis causats.

6.- PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1.) L'Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva de Barcelona Project’s, S.A. i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. L'accés a la pàgina web no implica, en cap cas, cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les Condicions legals de la pàgina web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'ús, alteració, explotació, reproducció, distribució ni comunicació pública de la pàgina i/o dels seus Continguts diferents dels que es preveuen expressament aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecta a l'autorització prèvia i expressa que atorguin Barcelona Project’s, S.A. o el tercer titular dels drets afectats específicament per a aquest efecte.

6.2.) Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel•lectual en aquest lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel•lectual. Barcelona Project’s, S.A. és el titular o el llicenciatari dels elements que integren el disseny gràfic del seu lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, les textures, els gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de l'autorització corresponent per utilitzar aquests elements. Cap sistema de recuperació d'informació no podrà reproduir, ni totalment ni parcial, el contingut disposat en aquesta web, ni transmetre'l ni registrar-lo de cap manera ni en cap mitjà, tret que es disposi de l'autorització prèvia per escrit de l'esmentada Entitat.

6.3.) Igualment, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" de Barcelona Project’s, S.A., així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que hi pogués haver als continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, i, en qualsevol cas, Barcelona Project’s, S.A. es reserva l'exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel•lectual i industrial.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

7.1.) Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament determinades dades de caràcter personal. Per a això, Barcelona Project’s, S.A. tractarà automatitzadament les dades personals en compliment amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal. Per a això, l'usuari pot accedir a la política que se segueix en el tractament de les dades personals, així com en l'establiment de les finalitats establertes prèviament, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privadesa del web.

8.-DURACIÓ I TERMINACIÓ

8.1.) La prestació del servei d'aquest lloc web i la resta de serveis tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això, Barcelona Project’s, S.A. la podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, Barcelona Project’s, S.A. anunciarà la finalització o suspensió de la prestació del servei determinat.

9.-FORÇA MAJOR

9.1.) Barcelona Project’s, S.A. no serà responsable en cap cas de la impossibilitat de prestar el servei, si és a causa d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, problemes amb les línies de telecomunicació, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del govern i, en general, tots els supòsits de força major.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

10.1.) Aquestes Condicions legals es regeixen per la llei espanyola. En la mesura que ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid.1. Política de privadesa

-Ús: cal incloure-ho a peu de pàgina en totes les pàgines del web.

Política de privadesa

Aquesta Política de privadesa té per objecte informar els usuaris del lloc web de Barcelona Project’s, S.A., allotjat en aquest web, sobre la política que segueix l'entitat en la seva condició de Responsable del Fitxer sobre l'ús i el tractament que es dóna a les dades de caràcter personal que es recullen, així com dels drets que assisteixen els usuaris, perquè, d'aquesta manera, determinin lliurement i voluntària si volen facilitar a Barcelona Project’s, S.A., les dades personals que se'ls puguin requerir o que se'n puguin obtenir amb ocasió de l'ús i la subscripció d'alguns dels serveis que s'ofereixen en aquest lloc web, incloses les que es puguin recollir per telèfon mitjançant trucades realitzades als telèfons de contacte facilitats al portal.

Barcelona Project’s, S.A. garanteix el compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en el Reial decret 1720/2007, de mesures de seguretat, així com de la resta de legislació aplicable, i informa que la informació personal recollida pels diferents mecanismes s'emmagatzema en fitxers propietat de Barcelona Project’s, S.A. degudament registrats a l'RGPD, la qual assumeix les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la informació.

El sol fet d'accedir a aquest lloc i utilitzar-lo implica l'acceptació per part de l'Usuari de les condicions d'aquesta Política de privadesa. Així mateix, Barcelona Project’s, S.A. es reserva el dret de modificar-la per adaptar-la a les possibles novetats legislatives o jurisprudencials que hi pugui haver, als nous serveis que tinguin implicacions en matèria de protecció de dades i a les pràctiques de la indústria d'Internet.


Recollida activa de dades.
El web de Barcelona Project’s, S.A. està dissenyat de tal manera que tothom pot visitar-lo sense necessitat de donar les seves dades si no ho vol.

Les dades personals proporcionades pels Usuaris s'inclouran en fitxers degudament inscrits a l'RGPD, titularitat de Barcleona Project's, S.A.

Barcelona Project’s, S.A., pot procedir a la recollida de dades de caràcter personal mitjançant formularis web, adreces de correu electrònic i números de telèfon de contacte. Els camps del formulari amb asterisc (*) són obligatoris i no respondre'ls suposarà la impossibilitat de dur a terme la seva petició. Barcelona Project’s, S.A. permet que els usuaris corregeixin o modifiquin la informació subministrada o informin sobre problemes amb la pàgina web. Els preguem que comuniquin qualsevol variació que es pogués produir en les dades facilitades.

Les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre i de gestionar les seves sol•licituds, respondre a consultes, permetre l'accés a àrees específiques de la pàgina i, tret que s'hi hagi oposat, per a l'enviament de missatges amb finalitats comercials, d'informació i publicitàries dels nostres productes, o de tercers dels sectors financers. En facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, consenteix explícitament l'enviament de comunicacions comercials, tret que s'hi oposi. Se li podrà enviar informació comercial i publicitària sobre els nostres productes i serveis, per mitjans tradicionals i/o electrònics, llevat que s'hi hagi oposat expressament o ho comuniqui a l'adreça de correu electrònic a lopd@bcnprojects.com o mitjançant una comunicació escrita dirigida al domicili de l'entitat, situat a l ‘ Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona

Recollida passiva de dades.

Barcelona Project’s, S.A. pot supervisar el trànsit de les visites per saber quants usuaris visiten el lloc i quines àrees són les més sol•licitades. Aquesta supervisió es fa per mitjà del nom del domini de l'usuari, el tipus de navegador, la data i l'hora d'accés, les pàgines visitades, etc.

Barcelona Project’s, S.A. pot utilitzar les galetes per facilitar un servei personalitzat al lloc web. Les galetes són petits fitxers de text que s'envien i s'emmagatzemen als ordinadors dels usuaris, i que permeten que pàgines web com aquesta reconeguin els usuaris recurrents, facilitin l'accés als usuaris de la pàgina i permetin que la pàgina recopili informació que pugui millorar el contingut. Les galetes no malmeten els ordinadors dels usuaris ni els seus fitxers. Podem utilitzar les galetes per oferir-los informació i serveis dirigits als seus interessos i necessitats. Si els usuaris no volen que Barcelona Project’s, S.A. pugui accedir a les galetes, la majoria de navegadors permeten que els usuaris en deneguin o n'impedeixin l'ús. Tingui en compte que, tanmateix, les galetes podrien ser necessàries perquè certes funcions de la pàgina funcionin correctament.

Barcelona Project’s, S.A. és plenament conscient de l'ús i del tractament que cal donar a les dades personals recollides. De la mateixa manera, reconeix i garanteix sotmetre's a tota normativa legal existent en la matèria i es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, així com de garantir l'adopció de totes les mesures de protecció i seguretat necessàries al seu abast, per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el mal ús, l'accés no autoritzar o el robatori, segons la normativa (Reial decret 1720/2007).

L'Usuari queda informat i dóna el seu consentiment explícit per al tractament de les dades personals en funció de l'ús i la finalitat establerta anteriorment. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Barcelona Project’s, S.A. són veraces i es fa responsable de comunicar-li'n qualsevol modificació. Barcelona Project’s, S.A. no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades i l'Usuari en serà l'únic responsable.

No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Barcelona Project’s, S.A. respondrà únicament pel nivell de segureta dels seus propis sistemes, ja que desconeix en tot moment la situació en la qual es poden trobar els diferents usuaris o terceres persones actualment o en el futur.

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel•lació i d'oposició segons el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els Usuaris podran fer efectius aquests drets contactant amb Barcelona Project’s, S.A. per correu electrònic a l'adreça lopd@bcnprojects.com o mitjançant una comunicació escrita dirigida al domicili de l'entitat, situat a l ‘ Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona

Pack Familiar

Pack

Familiar

més
Nit d'escapada

Escapa't

a l'Hotel

Rey Juan Carlos I

més
Nit romantica

Romantic

Night

més
Business 100 % comfortable

Fes dels teus viatges

de negocis

un plaer

més
Pack Barça

Les millors

entrades per veura

al Barça

més
Re-descobreix Barcelona

Re-descobreix

Barcelona

més
Anem de compres

Anem

de compres

!

més
Real Club de Polo

...mens sana

in corpore

sano..."

més
REGALA L'HOTEL REY JUAN CARLOS I 5 *, GL

REGALA

L'HOTEL

REY JUAN CARLOS I 5 *, GL

més
Reserves